Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het bestuur van CBV Binnenland vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en zij heeft daarom besloten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen. Deze verplichtstelling is vanaf heden van kracht en geldt voor elke vrijwilliger, in welke functie dan ook, vanaf de leeftijd van 16 jaar.

De kosten van de VOG worden vergoed door NOC*NSF. Het bestuur zal de kostenvergoeding bij NOC*NSF aanvragen.  Je krijgt via justitie een mail waarin gevraagd zal worden om via je DigiD de aanvraag van de VOG in te vullen. Na aanvraag en goedkeuring ontvang je de VOG thuis. Dit duurt 6 tot 8 weken. Zodra je de VOG ontvangen hebt, vragen wij je deze door te sturen naar secretaris@cbvbinnenland.nl. De VOG zal iedere 2 jaar opnieuw moeten worden aangevraagd.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand een VOG  kan overleggen betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Waarom is een VOG Belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, maar in het bijzonder onze minderjarige, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging hebben wij de plicht om maatregelen te nemen en de kans op o.a. seksuele intimidatie te verminderen en te voorkomen. Wij kunnen als verenigingsbestuur verschillende maatregelen nemen. Eén van deze maatregelen is het vragen van een VOG aan personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Door een VOG aan te vragen, wordt inzicht verschaft in het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger. Hoewel een VOG ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien dat je de veiligheid van je leden en een veilig sportklimaat serieus neemt.

Als je nog vragen hebt naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met onze secretaris, Elly van Bochove-Hartog (zie het bestuur voor de contactgegevens).

Namens het bestuur van CBV Binnenland,

Elly van Bochove-Hartog,

Secretaris CBV Binnenland.