De belangrijkste zaken die in de ALV van 25 oktober j.l. zijn besproken, zijn:

 • De voorzitter begon de vergadering met een in memoriam n.a.v. het overlijden op 21 januari jl. van onze oud-voorzitter en erelid Frits den Hoedt. Ter nagedachtenis zal jaarlijks, in samenwerking met de familie Den Hoedt, een groot mini toernooi georganiseerd worden wat de naam van Frits zal dragen.
 • De jaarverslagen van het secretariaat en de TC werden vastgesteld.
 • De jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen van de vereniging, stichting Steunfonds en stichting Topsport werden vastgesteld.
 • Het voorstel om de contributies met het inflatiecijfer te verhogen werd aangenomen.
 • Het bestuur werd op voordracht van de kascommissie gedéchargeerd voor het gevoerde (financiële) beleid.
 • Verkiezingen* bestuurslid Mary den Hoedt trad af en was niet herkiesbaar

  * bestuurslid Lex van der Hulst was aftredend en werd herkozen

  * TC leden Robert Jansen, Wilma van der Hulst, Els van Oosten, Harold    de Bruin en Igor Gavic waren aftredend en niet herkiesbaar. Zij blijven in functie tot hun opvolgers gevonden en ingewerkt zijn.

  * TC leden Gerard Ritstier, Machiel Schouten, Gea van Vilsteren Christa Onnink, Els van Oosten (als kledingcoördinator), waren aftedend en werden herkozen.

  * Sjoerd van Vilsteren werd in de TC gekozen als coördinator heren.

  * Theo Reitema werd gekozen in de kascommissie.
 • Rondvraag
  * Omdat het ontzettend moeilijk is om taken vervuld te krijgen, kunnen trainers/coaches daarom niet 100% vrij gesteld worden van taken.

  * Van verschillende kanten werd gevraagd wedstrijden en taken eerder bekend te maken en dus ruim van te voren op de site te zetten.

  * Men kan donateur/rustend lid van de vereniging worden om de vereniging financieel te steunen.

  * Crowdfunding kunnen teams zelf organiseren om met het geld b.v. extra activiteiten als buitenlandse toernooien te financieren.